Het programma Future Click

Het programma Future Click richt zich op leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs worden voorgedragen. Het gaat om leerlingen, die om verschillende redenen dreigen vast te lopen of uit te vallen. Future Click staat voor het versterken van onderwijskansen en het succesvol vervolgen van de schoolloopbaan.

Aanvang en duur
Een Future Clickmentoraat kan op elk moment in het schooljaar starten en duurt een tot twee jaar.

De wekelijkse huisbezoeken
Gedurende het mentor raad komt de mentor – een goed opgeleide vrijwilliger- elke week bij de leerling op huisbezoek. Tijdens die wekelijkse huisbezoeken krijgt de leerling ondersteuning bij uiteenlopende schoolse zaken. Daaronder vallen het plannen en leren van het huiswerk. Ook het maken van keuzes ten aanzien van de schoolloopbaan en toekomst krijgen de aandacht. Daarnaast biedt de mentor hulp bij de sociaal emotionele ontwikkeling en vrijetijdsplanning. De mentor gaat, indien de leerling en de ouders dat op prijs stellen, mee naar ouderavonden en rapportbesprekingen op school. De mentor onderhoudt ook contact met de klassenmentor van de leerling.

Aanmelding
Aanmeldingen voor Future Click verlopen vanuit het voortgezet onderwijs via de zorgcoördinator, de school CJG-er of Bureau Jeugdzorg. Leerlingen voor Future Click kunnen het hele jaar door bij ons worden aangemeld. De scholen zijn op de hoogte van de voordrachtscriteria.